รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 08:35:53 น. เด็กหญิงธิดารัตน์ วงที โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สมบูรณ์
2. 08:38:02 น. เด็กหญิงเครือวรรณ ทิมวอน โรงเรียน​วัด​โพธิ์​ลอย​ สมบูรณ์
3. 08:39:23 น. เด็กชายปฐมทัศน์ บัวระพา โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร สมบูรณ์
4. 08:39:51 น. เด็กหญิงด.ญ.รฐกร ป้อมเมฆี โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
5. 08:40:05 น. เด็กชายสิรวิชญ์ สัจจรักษ์ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
6. 08:40:09 น. เด็กชายณฐปกร รักสนิท โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
7. 08:40:59 น. เด็กหญิงมานิษา สิงห์วี โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
8. 08:42:07 น. เด็กหญิงศิริวรัตม์ ตรีสาร โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
9. 08:43:30 น. เด็กชายอภิชา บุญคุ้มอยู่ โรงเรียนเทศบาล4 สมบูรณ์
10. 08:43:46 น. เด็กชายสิรวิชญ์ ตลุ่มทอง โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
11. 08:43:51 น. เด็กหญิงกัลยากร มานะคง โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
12. 08:43:58 น. เด็กหญิงนฤมล ตนเตชะ โรงเรียนนรบุตร สมบูรณ์
13. 08:44:49 น. เด็กชายวิธวิทย์ มางาม โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
14. 08:46:02 น. เด็กชายศุภนัฐ วุฒิธรรม โรงเรียนวัดวังหว้า สมบูรณ์
15. 08:46:24 น. เด็กชายอนุทัต ลี้ตระกูล โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
16. 08:46:28 น. เด็กชายธนพัฒน์ ชัยรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
17. 08:46:46 น. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ใจกว้าง โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
18. 08:47:58 น. เด็กหญิงชลธิชา จั่นมา โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
19. 08:48:22 น. เด็กชายปฐวีกาญจน์ นามสอน นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
20. 08:48:44 น. เด็กชายนิพนธ์​ พุ​่​มเผย​ โรงเรียน​นรบุตรศึกษา​ สมบูรณ์
21. 08:48:49 น. เด็กชายณัฐวัฒน์ ปิ่นกระจาย โรงเรียนหัวเฉียว ไม่สมบูรณ์
22. 08:49:44 น. เด็กชายธีรภัทร ทองชัย โรงเรียนวัดวังหว้า สมบูรณ์
23. 08:52:18 น. เด็กชายชวรัตน์ บุญผึ้ง โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
24. 08:52:43 น. เด็กชายธนกฤต เมืองเหลือ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
25. 08:55:38 น. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โตสาตร์ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สมบูรณ์
26. 08:56:56 น. เด็กชายศุภกร กกกลิ่น โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
27. 08:56:58 น. เด็กชายจิรกร ศรีกอง เทศบาล4 สมบูรณ์
28. 08:59:18 น. เด็กชายณัฐวัฒน์ ปิ่นกระจาย โรงเรียนหัวเฉียว ไม่สมบูรณ์
29. 09:00:32 น. เด็กหญิงศศิกาญ ยมจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
30. 09:00:50 น. เด็กชายฤทธิเดช ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
31. 09:01:28 น. เด็กชายวิชญะ พรหมน้อน โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สมบูรณ์
32. 09:01:30 น. เด็กชายคณิศร คำภิลานน ยอเซฟพิจิตร สมบูรณ์
33. 09:01:52 น. เด็กหญิงสุภิศา ขันทอง สิริวัฒนา ไม่สมบูรณ์
34. 09:02:07 น. เด็กชายธันวา คณาหอม โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
35. 09:02:13 น. เด็กหญิงอัญมณี สมบูรณ์ญา เทพประทาน สมบูรณ์
36. 09:03:56 น. เด็กหญิงณัฏฐธิดา อุ้ยมาก โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
37. 09:03:56 น. เด็กหญิงณัฎฐธิดา จำนงค์นารถ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
38. 09:04:14 น. เด็กชายบารมี ปานพลอย โรงเรียนเทศบาล4 สมบูรณ์
39. 09:04:20 น. เด็กหญิงดารากร บุญมี โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
40. 09:04:46 น. เด็กหญิงพัชริดา อ่อนละมัย วัดวังหว้า สมบูรณ์
41. 09:05:13 น. เด็กชายปฏิภัทร หิรัญรัตน์ สิริวัฒนา สมบูรณ์
42. 09:06:11 น. เด็กหญิงวรกานต์ ศรีศักดา โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
43. 09:06:27 น. เด็กหญิงฐิรยา ทองสุข โรงเรียนนรบุตร สมบูรณ์
44. 09:06:32 น. เด็กหญิงกัญญ์จิรา มะจันทร์ลา เขาพนมกาวหนองนกยาง สมบูรณ์
45. 09:07:07 น. เด็กชายธนพันธ์ บัวยิ้ม โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
46. 09:07:36 น. เด็กหญิงธนัญชญาน์ จันทร์อินทร์ โรงเรียน เทพประทาน สมบูรณ์
47. 09:07:42 น. เด็กชายฉัตรภวิษย์ คงประพันธ์ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
48. 09:08:01 น. เด็กชายธีรภัทร์ ทรัพย์เมฆ นรบุตร สมบูรณ์
49. 09:08:12 น. เด็กชายธีรเทพ บำเพ็ญ เขาพนมกาวหนองนกยาง สมบูรณ์
50. 09:09:30 น. เด็กชายบุณยกร สาระกูล โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สมบูรณ์
51. 09:09:37 น. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ็งศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
52. 09:09:55 น. เด็กหญิงณิชลดา กฤษสันเทียะ วัดชัยศรี สมบูรณ์
53. 09:10:33 น. เด็กชายพีระพล สมัครการ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
54. 09:10:45 น. เด็กชายธันวา แนบสนิท โรงเรียนเทศบาล 4 สมบูรณ์
55. 09:11:13 น. เด็กชายพิทยา กรวดสำโรง โรงเรียนวัดเขารวก สมบูรณ์
56. 09:12:02 น. เด็กชายวายุ เค้าศรีวงษ์ นรบุตรศึกษา ไม่สมบูรณ์
57. 09:12:15 น. เด็กหญิงจอมธนา ศิริรัศมีวงศา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สมบูรณ์
58. 09:12:17 น. เด็กหญิงอภิชญา เยาวสัย โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สมบูรณ์
59. 09:12:21 น. เด็กชายธนพล ศิริโท โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
60. 09:12:24 น. เด็กชายชิษณุพงศ์ โตทุ้ย โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
61. 09:12:39 น. เด็กชายวงศธร จอเจริญพานิช โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สมบูรณ์
62. 09:12:41 น. เด็กชายกนกพล ทั่งทอง โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
63. 09:13:36 น. เด็กหญิงศรุตา แย้มริด โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
64. 09:15:51 น. เด็กชายต่อสกุล อำนวยศิลป์ โรงเรียนสิริวัฒนา​ พิจิตร สมบูรณ์
65. 09:16:32 น. เด็กชายรวิชญ์ สงค์ประเสริฐ โรงเรียนวัดทับหมัน สมบูรณ์
66. 09:16:40 น. เด็กชายภัทรกร ชิดพล โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
67. 09:18:02 น. เด็กชายกฤษฎา ประวิสารัตน์ โรงเรียนวัดเขารวก สมบูรณ์
68. 09:18:11 น. เด็กชายพงศธร พฤกษะวัน โรงเรียนวัดหนองปล้อง สมบูรณ์
69. 09:18:28 น. เด็กหญิงอัมราพร คงสวัสดิ์ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
70. 09:18:38 น. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พิมพ์สาร โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
71. 09:18:55 น. เด็กหญิงศุภรัตน์ ศรจันทร์ โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
72. 09:20:42 น. เด็กหญิงไอลดา ขำเจริญ วัดบึงน้ำกลัด สมบูรณ์
73. 09:20:44 น. เด็กหญิงกมลชนก ปลั่งฤทธิ์ ร.รนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
74. 09:22:44 น. เด็กหญิงประภัสสร คำวิลานนท์ โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร สมบูรณ์
75. 09:24:04 น. เด็กชายโยธิน ศรีทอง โรงเรียนวัดเขาทราย สมบูรณ์
76. 09:25:21 น. เด็กชายเด็กชาย จิราพัชร พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สมบูรณ์
77. 09:26:00 น. เด็กหญิงวริศรา วังหลวง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร สมบูรณ์
78. 09:27:33 น. เด็กหญิงณฐพร แสงสุวรรณ์ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
79. 09:28:06 น. เด็กชายพงศกรณ์ สมบูรณ์ญา โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
80. 09:28:42 น. เด็กชายธีรภัทร์ แก้วนพรัตน์ โรงเรียนเยาวชนศึกษา สมบูรณ์
81. 09:28:51 น. เด็กหญิงพรชนก ฉัตรโพธิ์งาม โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
82. 09:29:02 น. เด็กชายวายุ เค้าศรีวงษ์ นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
83. 09:30:10 น. เด็กชายชวัญวิชญ์ รอดฤทธิ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
84. 09:30:48 น. เด็กชายศุภาพิชญ์ พิมพ์สาร เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ไม่สมบูรณ์
85. 09:31:49 น. เด็กหญิงพรรณพนัช สุขมาก โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
86. 09:33:27 น. เด็กหญิงพลอยณิชา ชูรัตน์ โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
87. 09:33:30 น. เด็กหญิงปพิชญา คำจีน โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
88. 09:34:17 น. เด็กชายวีระพงศ์ โพธิ์ขวัญ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
89. 09:35:38 น. เด็กชายธนภัทร ตังศรี โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
90. 09:38:58 น. เด็กชายธรรมรัฐ กลัดดิษฐ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย สมบูรณ์
91. 09:39:01 น. เด็กชายธันวา อุทะมาลา โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
92. 09:39:04 น. เด็กหญิงกฤติกานต์ สุขแสงนภา สิริวัฒนา สมบูรณ์
93. 09:39:31 น. เด็กหญิงญาณศา สังขบุตร โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย สมบูรณ์
94. 09:41:21 น. เด็กชายพลพล ณ เกาะลอย โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
95. 09:43:29 น. เด็กชายวิชชากร ยิ้มสาระ โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
96. 09:43:39 น. เด็กชายเกียรตินาคิน บัวมุ้ย โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
97. 09:45:15 น. เด็กชายพรภวิษย์ ทรัพย์มี โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา สมบูรณ์
98. 09:45:35 น. เด็กหญิงจารวี แป้นขาว สิริวัฒนา สมบูรณ์
99. 09:46:42 น. เด็กหญิงวรรณิสา บุตรทุุุุมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สมบูรณ์
100. 09:47:03 น. เด็กชายกฤติพงศ์ พลเดช โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
101. 09:47:36 น. เด็กชายรพีพัฒน์ รอดฤทธิ์ นรบุตร สมบูรณ์
102. 09:48:09 น. เด็กหญิงจารวี นิลสิงห์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
103. 09:49:20 น. เด็กชายชลกร กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
104. 09:50:51 น. เด็กหญิงธรรมิตาว์ หอมทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สมบูรณ์
105. 09:52:42 น. เด็กชายศุภวิชญ์ ณรงชัย โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
106. 09:52:51 น. เด็กชายธันวา จรูญศิลป์ โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
107. 09:53:22 น. เด็กหญิงนุชาดา กอบเกื้อ วัดหนองปล้อง สมบูรณ์
108. 09:54:13 น. เด็กชายปัญจณัธ เม่นรักษ์ โรงเรียนนรบุตร ไม่สมบูรณ์
109. 09:54:41 น. เด็กชายพชรศักดิ์ สหวิศิษฏ์ โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สมบูรณ์
110. 09:55:02 น. เด็กหญิงสุรินธา ถาดจังหรีด โรงเรียนวัดหนองปล้อง สมบูรณ์
111. 09:55:47 น. เด็กหญิงกนกขวัญ ศรีศักดา โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
112. 09:58:00 น. เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จันทรอิ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
113. 10:00:18 น. เด็กหญิงพรปวีณ์ บัวสอง วัดชัยศรี สมบูรณ์
114. 10:00:46 น. เด็กชายณัฐวัฒน์ ปิระกะ นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
115. 10:02:04 น. เด็กหญิงสารีณี อินทร์ศวร โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
116. 10:02:21 น. เด็กหญิงฐิดาภา ต้นจันทร์ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
117. 10:03:55 น. เด็กหญิงวิชญาดา พงษ์จิตภักดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา สมบูรณ์
118. 10:08:58 น. เด็กชายกชกร ยอดนิโรจน์ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สมบูรณ์
119. 10:10:08 น. เด็กชายณตะวัน ดาวชัย โรงเรัยนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
120. 10:10:19 น. เด็กชายสกลวรรธน์ เทพวาส โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
121. 10:11:13 น. เด็กชายสุทธินันท์ ค่ายชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สมบูรณ์
122. 10:11:23 น. เด็กชายธนภัทร ยี่เทพ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สมบูรณ์
123. 10:13:06 น. เด็กหญิงธัญชนก เฮงสิทธางกูล เทศบาล4 สมบูรณ์
124. 10:14:12 น. เด็กหญิงกัญญาวีร์ สิงห์คราช โรงเรียนบ้านดงขุยดงขุยวิทยาคาร สมบูรณ์
125. 10:14:56 น. เด็กชายพัทธพล จินดามัง วัดสัตตวนาราม สมบูรณ์
126. 10:17:41 น. เด็กชายตะวัน ตันหยงทอง โรงเรียนเยาวชนศึกษา สมบูรณ์
127. 10:17:58 น. เด็กชายผณิศวร สีดา โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
128. 10:18:04 น. เด็กชายวสุรัตนากร เสือคุ่ย โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
129. 10:19:25 น. เด็กหญิงชญาภา พูนสินพัฒนะ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
130. 10:19:52 น. เด็กหญิงพิชญานันท์ วิเชียรชาติ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สมบูรณ์
131. 10:22:47 น. เด็กหญิงณัฐนิชา วรวุฒิทวีกุล โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สมบูรณ์
132. 10:25:39 น. เด็กชายต้นกล้า อินสอาดผล โรงเรียนวัดวังหว้า สมบูรณ์
133. 10:26:47 น. เด็กหญิงพรพิธา มีคุณ หัวเฉียว สมบูรณ์
134. 10:27:36 น. เด็กชายภูรินทร์ ดาวลาย โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร สมบูรณ์
135. 10:31:00 น. เด็กชายสรวิชญ์ แก้วบัวระภา โรงเรียนเทพทาน สมบูรณ์
136. 10:31:11 น. เด็กชายวรชิต คำเเฝง เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
137. 10:31:51 น. เด็กหญิงศศิธร ธานีโรจน์ โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
138. 10:34:36 น. เด็กชายคณิศร กงสอน โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
139. 10:35:36 น. เด็กหญิงพิมลวรรณ เจตพันธ์ โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
140. 10:36:18 น. เด็กชายชัชวาล กลิ่นนุ้ย โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
141. 10:37:01 น. เด็กหญิงพัชญ์ทิตา สงวนสิน โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
142. 10:37:14 น. เด็กชายวัชระ กองแก้ว โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
143. 10:39:00 น. เด็กหญิงรุ่นทิวา จันทร์เถื่อน วัดพร้าว สมบูรณ์
144. 10:39:17 น. เด็กชายวรพัฒน์ ชื่นชอบ โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
145. 10:45:17 น. เด็กชายวรวุฒิ สุดนุช สิริวัฒนา สมบูรณ์
146. 10:45:37 น. เด็กชายธนินโชติ ทองสุข โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
147. 10:46:14 น. เด็กหญิงกีรติกา ใจบุญ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
148. 10:46:30 น. เด็กชายนฤพนธ์ ศรีบัวทอง โรงเรียนวัดคลองคูณ ไม่สมบูรณ์
149. 10:46:42 น. เด็กหญิงชรินรันต์ คำวิ่ง นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
150. 10:51:53 น. เด็กหญิงมนัสนันท์ ทนันชัย โรงเรียนเทศบาล4 สมบูรณ์
151. 10:52:00 น. เด็กชายภรันยู ดาวลาย โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร สมบูรณ์
152. 10:52:56 น. เด็กชายวรวุฒิ สุดนุช สิริวัฒนา สมบูรณ์
153. 10:53:22 น. เด็กหญิงสุพิชชา พรหมเมือง นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
154. 10:56:45 น. เด็กชายณัฐภูมิ ชอบละคร สิริวัฒนา สมบูรณ์
155. 10:58:50 น. เด็กหญิงชัญญานุช เทียนพูล โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สมบูรณ์
156. 10:59:05 น. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดวงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สมบูรณ์
157. 11:01:16 น. เด็กหญิงสุธาสินี ทัศนสุวรรณ โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สมบูรณ์
158. 11:04:15 น. เด็กชายมโนชา ทองอยู่ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ สมบูรณ์
159. 11:09:13 น. เด็กชายศิรชัช ชาวกล้า โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
160. 11:10:55 น. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์ อิงคนินันท์ โรงเรียนหัวเฉียว ไม่สมบูรณ์
161. 11:10:55 น. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์ อิงคนินันท์ โรงเรียนหัวเฉียว ไม่สมบูรณ์
162. 11:13:05 น. เด็กหญิงพลอยนภา ตาลทัพ เทพประทาน สมบูรณ์
163. 11:13:35 น. เด็กหญิงสุนทรี วงษ์สกุล โรงเรียนเทศบาลตะพาหินวิทยาคาร สมบูรณ์
164. 11:14:14 น. เด็กหญิงวิภาพร แก้วใส โรงเรียนวัดวังหว้า สมบูรณ์
165. 11:14:59 น. เด็กหญิงสลิลทิพย์ สิงห์​มี โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ สมบูรณ์
166. 11:16:13 น. เด็กหญิงณัฐจิราภา มามาก โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
167. 11:16:19 น. เด็กชายพสธร ทับพุ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
168. 11:16:25 น. เด็กชายนพดร รักษาสัตย์ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
169. 11:18:00 น. เด็กหญิงอนันตรา พานชู เทศบาลทับคล้อ สมบูรณ์
170. 11:19:14 น. เด็กชายอติคุณ กาบเเก้ว โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
171. 11:19:21 น. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดวงจันทร์ โรงเรียนชุมชนวังกระดาษเงิน ไม่สมบูรณ์
172. 11:20:17 น. เด็กหญิงณิชากานต์ เมฆทรงกลด โรงเนียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
173. 11:20:46 น. เด็กหญิงพิมลดา จันทร์วงษ์ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
174. 11:23:34 น. เด็กชายทรงวุฒิ สนามทอง หัวเฉียว สมบูรณ์
175. 11:23:45 น. เด็กหญิงอนันตญา ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
176. 11:24:10 น. เด็กหญิงรัตน์​ธนิศรา พุทธมาตย์ โรงเรียนเทศบาล​ 1 สมบูรณ์
177. 11:28:56 น. เด็กชายธันวา เพ็ชรแสน โรงเรียนเทศบาล4 สมบูรณ์
178. 11:32:34 น. เด็กชายวัชระ คำบัว โรงเรียนนรบุตร สมบูรณ์
179. 11:32:59 น. เด็กชายสลิชมาศ สุขเสริม โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
180. 11:36:06 น. เด็กหญิงภรภาดา สุพรัตน์ เทศบาล4 สมบูรณ์
181. 11:41:35 น. เด็กชายนฤเบศ ขันทอง โรงเรียนเทศบาล4 สมบูรณ์
182. 11:41:43 น. เด็กชายนนทพันธ์ เเก้วเกตุ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
183. 11:46:33 น. เด็กชายพชรพล กูลศิริ นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
184. 11:48:19 น. เด็กหญิงกุลจิรา ฉลาดธัญกิจ หัวเฉียว สมบูรณ์
185. 11:50:10 น. เด็กชายณัชภัค บูรณะ​พันธ์​ นรบุตร​ศึกษา สมบูรณ์
186. 11:51:00 น. เด็กชายมงคลพร ชัยชูโชติ นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
187. 11:52:24 น. เด็กชายจิราพงศ์ เชยอ่วม โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
188. 11:54:11 น. เด็กชายขวัญชัย คุ้มคูณ โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
189. 11:59:59 น. เด็กหญิงปณิชา หิรัญกุลปรีชา นรบุตศึกษา สมบูรณ์
190. 12:02:39 น. เด็กชายปัณณธร เพ็ชรโต โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
191. 12:08:35 น. เด็กชายชนาธิป เกตุแก้ว โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
192. 12:11:35 น. เด็กหญิงประพาวีร์ สิงหา วัดคลองข่อย สมบูรณ์
193. 12:15:21 น. เด็กชายวรวิทย์ ครองเพ็ชร โรงเรียนวัดทับหมัน สมบูรณ์
194. 12:15:54 น. เด็กชายฐิติวัฒน์ พัฒนาพลกรสกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
195. 12:20:15 น. เด็กหญิงกฤติญดา อรรคนิวาส โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สมบูรณ์
196. 12:22:32 น. เด็กหญิงนิศมา เพ็ชรงาม โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
197. 12:23:38 น. เด็กชายเมธาวีย์ ฟักออ่น โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สมบูรณ์
198. 12:23:45 น. เด็กหญิงปริษา เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สมบูรณ์
199. 12:24:08 น. เด็กชายภูมิรพี เกิดเทศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สมบูรณ์
200. 12:24:59 น. เด็กชายพงศกร กุลแก้ว โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สมบูรณ์
201. 12:31:03 น. เด็กหญิงณัฐสุชา จิตมั่น สิริวัฒนา สมบูรณ์
202. 12:31:52 น. เด็กหญิงเพชรรดา หมื่นพรมมา โรงเรียนวัดวังหว้า สมบูรณ์
203. 12:38:48 น. เด็กหญิงรินลดา อนุพันธ์ หัวเฉียว สมบูรณ์
204. 12:38:55 น. เด็กชายนันทวัธน์ พานทอง โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
205. 12:39:06 น. เด็กชายนฤพนธ์ ศรีบัวทอง โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
206. 12:42:22 น. เด็กชายธนภัทร ยี่เทพ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ไม่สมบูรณ์
207. 12:44:35 น. เด็กหญิงชลธิชา ป้อมกล่ำ โรงเรียนวัดวังแดง สมบูรณ์
208. 12:51:35 น. เด็กหญิงอนันญพร พุกทอง โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สมบูรณ์
209. 12:56:07 น. เด็กชายณัฐกรณ์ สมรา เสรีศึกษา สมบูรณ์
210. 12:57:47 น. เด็กหญิงสุภิญญา ขาวละมูล โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
211. 12:59:26 น. เด็กชายธนพนธ์ ม่วงอยู่ โรงเรียนนรบุตร สมบูรณ์
212. 13:04:07 น. เด็กชายภาวัต ขันตี นรบุตร สมบูรณ์
213. 13:05:49 น. เด็กชายธนสุวัฒน์ คุณาวุฒิตระกูล โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
214. 13:11:06 น. เด็กหญิงอัญชนา วิภาจักษณกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
215. 13:14:19 น. เด็กชายสิริวิชญ์ โตไกรลักษ โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สมบูรณ์
216. 13:16:40 น. เด็กหญิงจีราภา โคกศิริ โรงเรียนนรบุตร สมบูรณ์
217. 13:18:15 น. เด็กชายอธิภัทร โยพนัสสัก บุญส่งวิทยานุสรณ์ สมบูรณ์
218. 13:25:36 น. เด็กหญิงอรชัญญา อินรอด วัดคลองคูณ สมบูรณ์
219. 13:31:01 น. เด็กหญิงพิมชดา ปัดชาสี โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
220. 13:38:14 น. เด็กหญิงพรรณปพร กิ่งแก้ว โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
221. 13:38:18 น. เด็กหญิงพัชราพร ฤทธิ์พรหม โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
222. 13:39:51 น. เด็กชายรักษ์คุณ มาลัยทิพย์ โรงเรียนวัดชัยศรี สมบูรณ์
223. 13:41:30 น. เด็กหญิงกมลวรรณ แคะนาค โรงเรียนวัดเขาทราย สมบูรณ์
224. 13:42:13 น. เด็กชายพีรภัทร แสนคำลอ โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
225. 13:42:29 น. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จูประเสริฐ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
226. 13:43:34 น. เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
227. 13:44:31 น. เด็กหญิงกานต์ณิชา ทัศนา โรงเรัยนสิริวัฒนา สมบูรณ์
228. 13:58:36 น. เด็กชายปธานิน ตรีสุรผล หัวเฉียว สมบูรณ์
229. 14:01:55 น. เด็กหญิงปนิฉัตร เกตุแท้ โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สมบูรณ์
230. 14:02:22 น. เด็กหญิงศรัณย์พร กลัดปิ่น โรงเรียนวัดวังหว้า สมบูรณ์
231. 14:04:00 น. เด็กหญิงธนิษฐา วัตรสติ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
232. 14:04:09 น. เด็กหญิงพีรยา สร้อยสีหา โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต สมบูรณ์
233. 14:06:51 น. เด็กชายนนทนน ทองนิ่ม วัดคลองข่อย สมบูรณ์
234. 14:08:01 น. เด็กหญิงวันวิสา แสนศิริ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สมบูรณ์
235. 14:12:43 น. เด็กหญิงศิริพร กล่ำมี วัดคลองข่อย สมบูรณ์
236. 14:19:02 น. เด็กหญิงอิชยา บังอร โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สมบูรณ์
237. 14:23:53 น. เด็กชายปัญจณัธ เม่นรักษ์ โรงเรียนนรบุตร สมบูรณ์
238. 15:02:10 น. เด็กหญิงจารุพร ทองใบม่วง โรงเรียนเทศบาล 4 สมบูรณ์
239. 15:10:30 น. เด็กหญิงกนกขวัญ ทรัพย์สุข โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สมบูรณ์
240. 15:20:35 น. เด็กหญิงสุธินี โพธิ์จักร โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร) สมบูรณ์
241. 15:21:29 น. เด็กหญิงกชพรรณ จันทะฆาฏ โรงเรีนเขาทอง สมบูรณ์
242. 15:23:25 น. เด็กชายเอกวิน ภารีตา โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สมบูรณ์
243. 15:24:17 น. เด็กหญิงดารัณ อยู่มณเฑียร ศิริวัฒนา สมบูรณ์
244. 15:31:08 น. เด็กชายกฤษฎา ขันตีกุล นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
245. 15:39:36 น. เด็กหญิงัณัฐนรี คงเมือง โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
246. 15:40:06 น. เด็กหญิงเบญญาภา เมืองทอง โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
247. 15:57:43 น. เด็กชายธนดล สิงห์ใย โรงเรียนประชาบำรุง สมบูรณ์
248. 16:00:44 น. เด็กชายภัทรภูมิ เทียนเงิน เสรีศึกษา สมบูรณ์
249. 16:14:21 น. เด็กชายปิติภัทร ขุมทอง วัดป่าแดง สมบูรณ์
250. 16:15:24 น. เด็กหญิงณัชชา เมืองเดช โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
251. 16:25:06 น. เด็กหญิงกนกวรรณ แย้มสร้อย เทศบาล4 สมบูรณ์
252. 17:17:49 น. เด็กชายกฤตภาส อาจวงษ์ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์