รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 10:45:51 น. นางสาวสิธาภร หริ่มเทศ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
2. 10:46:02 น. นายธีรภัทร ไชยสุนทร บ้านท่าข้าม ไม่สมบูรณ์
3. 10:46:28 น. นายชญานนท์ กลั่นสุวรรณ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
4. 10:47:42 น. นางสาวรพีพรรณ นาคะปักษิณ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สมบูรณ์
5. 10:51:18 น. นางสาวกชกร เลากลาง ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สมบูรณ์
6. 10:52:01 น. เด็กชายธีรศักดิ์ แก้วชื่น โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
7. 10:52:25 น. นางสาวอภิรดี คำหล้า โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
8. 10:52:46 น. นางสาวอนันดา เอี่ยม​จิตร​ โรงเรียน​ธาตุพนม​ สมบูรณ์
9. 10:55:09 น. นางสาวรัตน์ณนันท์ สาคเรศสกุล โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
10. 10:57:24 น. นางสาวสุพรรณิกา มั่นสด โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
11. 10:57:29 น. นางสาวมณีรัตน์ บัวประดับ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สมบูรณ์
12. 10:57:45 น. นางสาวสุพิชฌาย์ แซ่ตั้ง โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สมบูรณ์
13. 10:59:08 น. นายศุภกร อินทร โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
14. 11:00:22 น. นายปฏิภาณ​ บ่อแก้ว โรงเรียน​ตะพานหิน​ สมบูรณ์
15. 11:00:33 น. นายฉัตรพัฒน์ ฉิมคง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
16. 11:00:52 น. นางสาวสุธาสินี อินทรศวร บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
17. 11:03:27 น. นายก้องภพ ครองยุทธ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
18. 11:03:40 น. นายสรวิศ ศรีสาย โรงเรียนวัดป่าเรไร สมบูรณ์
19. 11:03:41 น. นางสาวนรินทร์ธรา พรพัฒน์นวกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สมบูรณ์
20. 11:05:48 น. นางสาววาสิตา สอนสืบ อนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) สมบูรณ์
21. 11:06:12 น. นางสาวจีรวรรณ ปานทอง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
22. 11:08:35 น. นายพลพล รื่นกลิ่น โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
23. 11:10:03 น. นายธนดล สิงห์หา โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
24. 11:11:13 น. นายนัฐพงษ์ อยู่เป็นหลัก โรงเรียนผิมวิชาสอน สมบูรณ์
25. 11:12:04 น. นางสาวกุลสตรี พงษ์สุกรี เขาทรายทับคล้อพิทยา สมบูรณ์
26. 11:12:32 น. นายสหรัฐ มาสวัสดิ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
27. 11:13:22 น. นางสาวรพีพรรณ แก้วตา โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สมบูรณ์
28. 11:13:34 น. นางสาวจิระนันท์ ไกรวารี โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
29. 11:13:46 น. นางสาวสมิตา จุ้ยเย็น โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สมบูรณ์
30. 11:17:37 น. เด็กหญิงอัฐภิญญา นามนา โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
31. 11:18:16 น. นางสาวศุลิษา จำนวล โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
32. 11:19:15 น. นางสาวสุภิษา ชัยนคร โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
33. 11:19:53 น. เด็กหญิงธนพร บรรดาศักดิ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
34. 11:19:54 น. นายสหรัฐ มาสวัสดิ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
35. 11:20:00 น. นางสาวธมนวรรณ บัวมุ้ย โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
36. 11:21:13 น. เด็กชายปฏิคม เกษมทรง โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สมบูรณ์
37. 11:22:59 น. นางสาวฉัตรมณี ศรีโปฎก โรงเรียนวัดป่าเรไร สมบูรณ์
38. 11:26:17 น. เด็กชาย่ทักษิณ พุทธิปัญญา โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สมบูรณ์
39. 11:27:01 น. นางสาวนิภาพร วันทอง โรงเรียนเทศบาล2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สมบูรณ์
40. 11:27:18 น. นายชนัญชัย ทาละมัย โรงเรียนดงตะขบราฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
41. 11:27:34 น. นางสาวอภิชญา ภูถินดร โรงเรียนวัดไดอีเผือก สมบูรณ์
42. 11:28:17 น. นางสาวอิสราภรณ์ น่าบูรณะ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
43. 11:29:13 น. นางสาวสุธิดา เพ็ชรโต โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
44. 11:30:07 น. เด็กหญิงนภิสา บุญมี บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
45. 11:33:13 น. นางสาวสรียา เขียวกลม วัดทับหมัน สมบูรณ์
46. 11:35:54 น. เด็กชายปฏิคม เกษมทรง โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สมบูรณ์
47. 11:36:06 น. เด็กหญิงดวงกมล จันทร์เชื้อ โรงเรียนวัดพร้าว สมบูรณ์
48. 11:36:13 น. นายจารุวัฒน์ พ่วงอยู่ โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
49. 11:36:31 น. เด็กหญิงสุวนันท์ นครทรรพ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สมบูรณ์
50. 11:36:42 น. นายนนท์ปวิธ กิจอรุณกูล โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
51. 11:39:17 น. เด็กหญิงชนัญชิตา เกษตรกรกุล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สมบูรณ์
52. 11:39:46 น. นางสาวเกศรินทร์ ชูจิตร โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สมบูรณ์
53. 11:40:07 น. เด็กหญิงพิชญธิดา จั่นเพชร โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
54. 11:40:11 น. นายศุภวิชญ์ ตรีชิต โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
55. 11:42:27 น. นางสาวปวีณ์ลดา วรธรรม โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
56. 11:43:05 น. เด็กหญิงงามสิรี ยอดจิตร โรงเรียนวัดปากบ่อ สมบูรณ์
57. 11:43:30 น. เด็กหญิงพัชราภรณ์ นิกรถา โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
58. 11:43:43 น. นางสาวสายน้ำผึ้ง บุญเซ่ง โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สมบูรณ์
59. 11:58:06 น. นางสาววรรณนิสา ภังคสังข์ บ้านเขาชะโงก สมบูรณ์
60. 12:04:21 น. เด็กหญิงเบญจวรรณ เภาอ่อน โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
61. 12:06:34 น. นางสาวปวีณ์ลดา วรธรรม โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
62. 12:09:50 น. เด็กหญิงโยษิตา กลิ่นเณร โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
63. 12:12:20 น. เด็กชายภูมิพัฒน์ เทียบรัตน์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
64. 12:14:14 น. นายกิตตินันท์ นวดนาง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
65. 12:19:15 น. เด็กหญิงปรียาภัทร ขุนภักดี โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
66. 12:21:13 น. นายรัฐพล พรมชี โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สมบูรณ์
67. 12:22:14 น. นางสาวสุขุมาภรณ์ วรพัฒน์กิติกุล โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
68. 12:22:25 น. นายรัฐภูมิ โพธิ์ทอง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
69. 12:22:56 น. นางสาวนิชาภัทร ชมมิ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
70. 12:31:06 น. เด็กชายวุฒิเดช หวังเชิดกลาง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
71. 12:32:29 น. นายนนทชัย สวนผึ้ง โรงเรียนวัดป่าแดง สมบูรณ์
72. 12:35:28 น. เด็กหญิงยุวรรณดา กิ่งชัย โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
73. 12:37:38 น. นางสาวศิริวรรณ์ พิจิตรศิริ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
74. 12:38:31 น. นายปิติรักษ์ พันธ์กิจนันทน์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
75. 12:42:14 น. เด็กหญิงธัญนิชา แหลมทอง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
76. 12:46:06 น. เด็กหญิงภฤศมน บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
77. 12:46:34 น. นางสาวญาดา ปกสุข ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
78. 12:47:09 น. นางสาวปณิตา นันทโลหะตระกูล โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
79. 13:09:44 น. นางสาวลิลี่กิมจีเจี้ยน รักษาผล โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สมบูรณ์
80. 13:17:05 น. นางสาวอาริสา ศิริพันธ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
81. 13:22:57 น. เด็กชายเมธิชัย สุทธิฤกษ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
82. 13:24:50 น. เด็กชายธเนศพล รักษนาค โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สมบูรณ์
83. 13:31:20 น. นายธนทัต เพิ่มสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สมบูรณ์
84. 13:32:38 น. นางสาวสายธาร พนมเวช โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
85. 13:35:11 น. นางสาวธิดารัตน์ คำทา โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
86. 13:37:18 น. นายปวร จาวรรณ​กา​ศ​ โรงเรียน​ตะพานหิน​ สมบูรณ์
87. 13:45:03 น. นางสาวหทัยกาญจน์ สุขขำ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
88. 13:45:08 น. นางสาวศิริชนก เพ็ชรงาม โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
89. 13:50:45 น. เด็กหญิงนภัสสรา รอดฤทธิ์ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สมบูรณ์
90. 13:50:50 น. เด็กชายทัดเทพ เงินมา โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
91. 13:54:20 น. นางสาวสริยา ม้าเทศ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
92. 13:55:10 น. เด็กชายณัฐพัฒน์ พนมเวช โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
93. 14:05:09 น. นางสาวรัชธิดา ภูทองทิพย์ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สมบูรณ์
94. 14:08:42 น. นางสาวจุฑามาศ เนตรใส โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สมบูรณ์
95. 14:11:40 น. นางสาวสุพรรษา ภาดา โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
96. 14:21:57 น. นางสาวศิริชนก เพ็ชรงาม โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
97. 14:37:24 น. นางสาวสุรีรัตน์ ตี่สุข โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
98. 14:41:24 น. นายนิธิศ สอนเครือ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
99. 14:43:59 น. เด็กหญิงพัซราภรณ์ จันทร์ลอย โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา สมบูรณ์
100. 14:50:02 น. นางสาวจุฑารัตน์ ปิตโต โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สมบูรณ์
101. 14:56:08 น. นายวีระศักดิ์ อุปภา โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
102. 14:58:15 น. นายมหรรถณพ เปียดี เทศบาลบ้านท่าหลวง ไม่สมบูรณ์
103. 15:26:37 น. เด็กหญิงพิชญา อยู่มนเทียน โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
104. 15:33:16 น. นางสาวสุบรรณธิตา อยู่เย็น โรงเรียนเสรีศึกษา สมบูรณ์
105. 15:36:17 น. เด็กชายชยนนต์ เพชรสุกใส โรงเรียนตะพาน ไม่สมบูรณ์
106. 15:36:41 น. นางสาวนภัสวรรณ แก้วนุช โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
107. 15:44:28 น. เด็กชายชยนนต์ เพชรสุกใส โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
108. 15:48:57 น. นางสาวณัชณิชา เมืองเดช โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
109. 16:09:47 น. เด็กหญิงสุวิชาดา วงพีระ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
110. 16:17:52 น. เด็กชายนิติกร รอดดิษฐ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
111. 16:27:28 น. เด็กหญิงพรทิภา เพ็ชรโต หัวเฉียว สมบูรณ์