รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 07:15:24 น. เด็กชายวัฒนศักดิ์ คงรอต นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
2. 08:39:38 น. เด็กชายกอบศัก ทองมา โรงเรียนวัดชัยศรี สมบูรณ์
3. 08:39:57 น. เด็กหญิงณัฐณิชา สนธิ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
4. 08:47:12 น. เด็กหญิงกรพิณ สนสร้อย โรงเรียนวัดวังหว้า สมบูรณ์
5. 08:51:04 น. เด็กชายณรากรณ์ แกดอน โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
6. 09:00:02 น. เด็กหญิงกรชนก เพชรวิจิตร วัดเนินปอ สมบูรณ์
7. 09:02:03 น. เด็กชายนราวิชญ์ เป็นพุ่มพวง โรงเรียนวัดชัยศรี สมบูรณ์
8. 09:19:31 น. เด็กหญิงมัทนพร ศรีสุพรรณ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
9. 09:25:48 น. เด็กหญิงพิมพะงา ศรีนาราง โรงเรียนราษฎร์วิทยา สมบูรณ์
10. 09:30:51 น. เด็กชายเกียรติก้อง กลิ่นซ้อน พระราม 9 กาญจนาภิเษก สมบูรณ์
11. 09:36:09 น. เด็กหญิงสุชาวดี สมานใจ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ สมบูรณ์
12. 09:41:56 น. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์ อิงคนินันท์ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
13. 09:49:41 น. เด็กชายชยานนท์ แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สมบูรณ์
14. 09:53:03 น. เด็กชายศิรฺโชค ศิลาแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา สมบูรณ์
15. 10:01:35 น. เด็กหญิงฐิติกานต์ เกตุบางลาย โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง ''ราษฎร์สามัคคี'' สมบูรณ์
16. 10:10:01 น. เด็กหญิงธัญลักษณ์ กลิ่นเกษร โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
17. 10:25:25 น. เด็กชายปรัตถกร ประเพณี โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
18. 10:27:40 น. เด็กหญิงธนพร ดวงจันทร์ โรงเรียนจันทวิทยา สมบูรณ์
19. 10:29:16 น. เด็กหญิงกาญจนา แก้วทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
20. 10:57:30 น. เด็กหญิงกาญจนาภร บุญคอย โรงเรียน นรบุตร สมบูรณ์
21. 10:57:35 น. เด็กชายจีรวัฒน์ สัมพันธ์แพร โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
22. 11:01:01 น. เด็กหญิงกนกพร วินกล่อม โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
23. 11:03:09 น. เด็กหญิงปาริชาต ถาวรพัณธุ์ โรงเรียนวัดสัตตวนาราม สมบูรณ์
24. 11:07:36 น. เด็กหญิงบุญยุดา จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
25. 11:07:39 น. เด็กหญิงกนกพร วินกล่อม โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
26. 11:09:55 น. เด็กหญิงวราพร บัวทองคำ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
27. 11:12:00 น. เด็กชายณัฐภัทร เฉลาชาญชัยยุทธ โรงเรียนจันทวิทยา สมบูรณ์
28. 11:20:06 น. เด็กหญิงวลัยขวัญ ยมจันทร์ โรงเรียนวัดทับหมัน สมบูรณ์
29. 11:32:36 น. เด็กชายศุภโชติ มานะคง โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
30. 11:49:58 น. เด็กหญิงนัฐธิดา แดงทองดี โรงเรียนวัดชัยศรี สมบูรณ์
31. 11:53:43 น. เด็กหญิงศตพร สุดทวี โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
32. 12:09:21 น. เด็กหญิงปวริศา ภู่เถื่อน โรงเรียนเยาวชนศึกษา สมบูรณ์
33. 12:09:27 น. เด็กหญิงชญานิศ ธรรมมา เทพประทาน สมบูรณ์
34. 12:12:21 น. เด็กหญิงปัทมพร นากขำ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
35. 12:13:52 น. เด็กชายอนุวิชญ์ ป้อมภาษิต โรงเรียนเทศบาล2สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ สมบูรณ์
36. 12:17:04 น. เด็กชายอุดมพล สระกัญญา วัดท่าป่อ สมบูรณ์
37. 12:36:42 น. เด็กชายภรัณยู ธนะมั่น โรงเรียนวัดหนองปล้อง สมบูรณ์
38. 12:37:42 น. เด็กชายนันทกร ชูสุวรรณ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
39. 12:39:58 น. เด็กหญิงรัศมิทา คงประสพ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สมบูรณ์
40. 12:41:09 น. เด็กชายเทียนชัย ศิริวุฒิเรษฐ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
41. 12:55:10 น. เด็กชายพีรพงษ์ ศรีอินทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย สมบูรณ์
42. 13:02:48 น. เด็กชายธนภัทร เปี่ยมฤทธิ์ โรงเรียนวัดชัยศรี สมบูรณ์
43. 13:22:17 น. เด็กหญิงชลธิชา ศรีเกษม โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร สมบูรณ์
44. 13:39:06 น. เด็กหญิงดาราวาด เพ็ชรอำไพ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
45. 13:46:40 น. เด็กหญิงขอขวัญ กลิ่นทิม สิริวัฒนา สมบูรณ์
46. 14:02:54 น. เด็กหญิงกันติรา ราชวงค์ โรงเรียนเทพประทาน ไม่สมบูรณ์
47. 14:24:15 น. เด็กหญิงกันติรา ราชวงค์ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
48. 14:52:16 น. เด็กชายณัชทัพพ์ โชตนา หัวเฉียว สมบูรณ์
49. 15:01:47 น. เด็กหญิงศิริวัน ศรีสวสดิ์ หัวเฉียว สมบูรณ์
50. 15:21:48 น. เด็กหญิงปาลิตา บุญล้อม เทศบาล1 สมบูรณ์