รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 08:45:56 น. นางสาวพรพิมล ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนวัดป่าแดง สมบูรณ์
2. 08:51:53 น. นายวันเฉลิม สมพงษ์ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สมบูรณ์
3. 09:02:35 น. นายปริญญา มูลเงิน โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
4. 09:08:13 น. เด็กชายภฤศ หงษ์ทอง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
5. 09:21:37 น. นางสาวนันทยา ภูฆัง โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สมบูรณ์
6. 09:22:27 น. นางสาวโชติรัตน์ ม่วงสุข โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สมบูรณ์
7. 09:26:54 น. เด็กหญิงนภิสา บุญมี โรงเรียน​บางไผ่ราษฎร์​สงเคราะห์ สมบูรณ์
8. 09:43:22 น. นายนรภัทร ขุนกลางทัพ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
9. 09:51:51 น. เด็กชายยศภัทร ทับทิม โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
10. 10:22:27 น. นายนรภัทร ขุนกลางทัพ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
11. 10:37:12 น. นายรักขิตะ จันทร์เม้า โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
12. 11:00:09 น. นายรักขิตะ จันทร์เม้า โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
13. 11:05:32 น. เด็กหญิงคณิตา ทิวแพร โรงเรียนบ้านหนองกลอย สมบูรณ์
14. 11:20:08 น. เด็กหญิงเมธาพร บุญปรุง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
15. 11:35:24 น. เด็กหญิงอมลรดา ปู่หลังกล่ำ โรงเรียนหัวเฉียนว ไม่สมบูรณ์
16. 11:42:03 น. เด็กหญิงอมลรดา ปู่หลังกล่ำ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
17. 12:05:53 น. เด็กหญิงณิชกานต์ ชูสุข โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ ไม่สมบูรณ์
18. 12:09:56 น. นางสาวสิรินาท บ่อทอง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
19. 12:36:14 น. นายสิรวิชญ์ แย้มสว่าง โรงเรียนเยาวชนศึกษา สมบูรณ์
20. 12:56:27 น. เด็กหญิงอภัสรา มั่นปี บ้านกม.28 สมบูรณ์
21. 13:08:12 น. นางสาวจรีญา ทองรักษ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
22. 13:08:37 น. นางสาวณัฐติญา เนินพลับ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
23. 13:21:57 น. นายวรปรัชญ์ ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าข้าม สมบูรณ์
24. 13:57:00 น. เด็กหญิงเบญจวรรณ คำเขียน โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
25. 14:04:15 น. นางสาวบัณฑิตา ภูดวงดาษ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สมบูรณ์
26. 14:06:30 น. นางสาวกฤติญาพัชญ์ มุธิตา โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
27. 14:14:06 น. นางสาวนิตชพร สายป่าน โรงเรียนตะพานหิน​ สมบูรณ์
28. 14:15:32 น. นางสาววิภาพร คำภาทอง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
29. 14:24:56 น. นางสาววีรดา ฟองจันทร์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
30. 14:28:57 น. นายกฤตนัน บุญเชย โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
31. 14:29:45 น. นางสาวสุพรรณษา ยาหอม โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สมบูรณ์
32. 14:30:54 น. นางสาวเบญจ​มาส​ สุขกัน​ท์ ตะพาน​หิน สมบูรณ์
33. 14:35:59 น. นางสาวธนวรรณ ปิ่นใจ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
34. 14:41:58 น. เด็กหญิงอาทิมา ชัยมัง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
35. 15:14:11 น. นายรัฐนันท์ กิติวงษ์ไพศาล โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
36. 16:05:11 น. นางสาวชวัลลักษณ์ หมู่สุขศรี โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สมบูรณ์
37. 16:30:40 น. นางสาวณิชมน จิราพงษ์ บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์