รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 08:21:12 น. เด็กหญิงขวัญปภัร์ ยิ่งเจริญ โรเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาม สมบูรณ์
2. 08:49:47 น. เด็กชายฐิติพงศ์ พงษ์ไทย โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
3. 08:51:01 น. เด็กหญิงธิดารัตน์ ขวัญแก้ว เยาวชนศึกษา สมบูรณ์
4. 09:04:01 น. เด็กหญิงนภัสกมล นิ่มปาน โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
5. 09:16:51 น. เด็กหญิงกนกวรรณ เปลี่ยนสาย โรงเรียนเทศบาลราษฏ์เจริญ สมบูรณ์
6. 09:21:08 น. เด็กหญิงกนกวรรณ เปลี่ยนสาย เทศบาลราษฏ์เจริญ ไม่สมบูรณ์
7. 09:33:00 น. เด็กชายกิตติคุณ เพ็งพันธ์ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
8. 09:34:02 น. เด็กชายอภิสิทธิ์ หมื่นชัยสิทธิ์ โรงเรียนวัดสัตตวนาราม สมบูรณ์
9. 09:37:11 น. เด็กชายณัฏฐกิตติ์ พงษ์สมุทร โรงเรียนเทศบาล4 สมบูรณ์
10. 09:39:53 น. เด็กหญิงด.ญ​ ศุภธิดา มีแก้ว โรงเรียนนรบุตร สมบูรณ์
11. 09:40:19 น. เด็กชายณัฐกรณ์ สมรา เสรี ศึกษา สมบูรณ์
12. 09:54:49 น. เด็กหญิงภูริชญา แป้นไม้ เซนต์มารีอาร์ชนแดน สมบูรณ์
13. 10:01:20 น. เด็กชายพรณรงค์ สุขหร่อง โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สมบูรณ์
14. 10:01:53 น. เด็กชายปวริศ โมกข์หทรัพย์ โรงเรียน นรบุตร สมบูรณ์
15. 10:24:08 น. เด็กชายพรภวิศย์ ใจปาน โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
16. 10:46:44 น. เด็กหญิงภัทรพร แก้วม่วง โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
17. 10:58:06 น. เด็กชายศิระ ปานบ้านแพ้ว นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
18. 10:58:08 น. เด็กชายจิราทิพัส ติ้งฉิ่น โรงเรียนจันทวิทยา สมบูรณ์
19. 11:13:53 น. เด็กหญิงเพชรลดา แจ้งความดี โรงเรียนบ้านเขาพระ สมบูรณ์
20. 11:14:27 น. เด็กหญิงชนกวณันท์ สมจิตร โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สมบูรณ์
21. 11:29:53 น. เด็กชายนาดล มีรัตน์ โรงเรียนวัดวังหว้า สมบูรณ์
22. 11:32:23 น. เด็กหญิงนันท์นภัส เครือบุษผา โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
23. 11:33:34 น. เด็กชายปวีณ์กร เทพบรรจง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สมบูรณ์
24. 11:36:51 น. เด็กชายพรภวิศย์ ใจปาน โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
25. 11:39:03 น. เด็กชายสิริวุฒิ ไกรวารี โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
26. 12:09:47 น. เด็กชายธนาวุฒน์ กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ สมบูรณ์
27. 12:20:54 น. เด็กหญิงพัชรวลัย พรมอยู่ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สมบูรณ์
28. 12:21:16 น. เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วสกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
29. 12:22:59 น. เด็กหญิงภิมลรัช แหลมทอง โรงเรียนเทศบาล4 สมบูรณ์
30. 12:30:45 น. เด็กหญิงธนัชญา พาอินทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
31. 12:31:37 น. เด็กชายณัฐวุฒิ โทลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ สมบูรณ์
32. 12:32:17 น. เด็กชายนิพัทธโชติ กลเจียง โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
33. 12:55:07 น. เด็กชายณฐภัทร ชัยชนะ โรงเรียนวัดท่าปอ สมบูรณ์
34. 13:10:09 น. เด็กชายพงศ์พันธุ์ ธูปะวิโรจน์ สิริวัฒนา สมบูรณ์
35. 13:23:00 น. เด็กชายสรวิชญ์ บุญเม่น โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
36. 13:27:19 น. เด็กชายวุฒิชัย ทอมารถ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
37. 13:35:43 น. เด็กชายศุภสัณห์ บุญศรี อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สมบูรณ์
38. 13:41:58 น. เด็กหญิงชลธิชา คชฤทธิ์ โรงเรียนหัวเฉียว สมบูรณ์
39. 13:56:43 น. เด็กหญิงศศินันท์​ ข้ามสาม​ โรงเรียน​เทศบาล​4 สมบูรณ์
40. 14:01:27 น. เด็กชายปิติธนากรณ์ สนใจ โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
41. 14:04:01 น. เด็กหญิงมัณฑกา แสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์มารีอา ชนแดน ไม่สมบูรณ์
42. 14:06:39 น. เด็กชายจิตติพัฒน์ โนจรมา เสรีศึกษา สมบูรณ์
43. 14:28:59 น. เด็กหญิงมัณฑกา แสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์มารีอา ชนแดน สมบูรณ์
44. 14:53:38 น. เด็กหญิงศิริพลอย พิจิตรศิริ โรงเรียนเทศบาล4 สมบูรณ์
45. 14:59:49 น. เด็กหญิงนัทธาภรณ์ พูดทรัพย์ นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
46. 15:39:50 น. เด็กหญิงวริศรา หวังนก นรบุตรศึกษา ไม่สมบูรณ์
47. 15:52:06 น. เด็กหญิงหทัยขวัญ กลั่นสุวรรณ์ โรงเรียนวัดวัตต์วนาราม สมบูรณ์
48. 16:30:31 น. เด็กชายธนทัต หมื่นประศักดิ์ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์