รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 08:44:15 น. นายพิพัฒนพร โพนทอง โรงเรียนเยาวชนศึกษา สมบูรณ์
2. 09:17:23 น. นายจิรภัทท์ คุ้มเถื่อน โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
3. 10:59:08 น. นางสาวรัตติยา เขียวสมุทร โรงเรียนเยาวชนศึกษา สมบูรณ์
4. 11:12:02 น. นายวชิระ วงที โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
5. 11:22:30 น. เด็กชายพีรดนย์ จันทร์ลักษมณ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
6. 11:43:48 น. เด็กชายธนโชติ ดิษฐจันทร์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
7. 11:48:22 น. นางสาวณัฐวดี คุณบุตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย สมบูรณ์
8. 11:53:32 น. นางสาวฑิตติมา เเสงเนียม โรงเรียนเยาวชนศึกษา สมบูรณ์
9. 12:01:49 น. เด็กหญิงกมลลักษ์ เหมือนชุ่ม ตะพานหิน สมบูรณ์
10. 12:06:52 น. เด็กชายกรินทร์ ศิรินิล โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สมบูรณ์
11. 12:15:36 น. นายวรวุฒิ เอี่ยมมาก โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
12. 12:43:11 น. นางสาวนิธยาภรณ์ สักทัด โรงเรียนตัพานหิน ไม่สมบูรณ์
13. 12:44:27 น. นายภูริชญา เมธาวีกำจร โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
14. 12:47:12 น. นางสาวภิญญดา รอดเรือง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
15. 12:48:05 น. นางสาวปาลินี ท้วมวงค์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
16. 12:51:31 น. เด็กหญิงชิษณุชา จันทร์นิคม โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
17. 13:00:58 น. เด็กชายกิตติธัช ช่างทอง โรงเรียนเยาวชนศึกษา สมบูรณ์
18. 13:02:57 น. นายรัฐภูมิ ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
19. 13:47:46 น. นายจักรินทร์ นกเล็ก โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
20. 13:52:45 น. นางสาวกัลยา ทองบุตร โรงเรียนวัดป่าแดง สมบูรณ์
21. 13:55:35 น. นางสาววณิดา วรรณฑาณะ บัณฑิตศึกษาลัย ไม่สมบูรณ์
22. 14:05:10 น. เด็กหญิงวรวรรณ จีนแดง โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สมบูรณ์
23. 16:19:24 น. เด็กหญิงจิราภัทร พูลเส็ง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
24. 17:52:00 น. นายภาณุพงษ์ เชิดฉัน โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์