รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 08:40:47 น. เด็กชายนครินทร์ รอดปาน โรงเรียนวัดสัตตวนาราม สมบูรณ์
2. 08:49:44 น. เด็กหญิงสุภัสสร อรุณ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
3. 09:09:42 น. เด็กชายธนาดุล กลิ่นหอม นรบุตรศึกษา สมบูรณ์
4. 09:21:03 น. เด็กชายปธานิน พูลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สมบูรณ์
5. 10:02:39 น. เด็กหญิงมณฑิตา มณีเรือง อนุบาลสุธินี สมบูรณ์
6. 10:44:40 น. เด็กหญิงญาณิษา มีศรี โรงเรียนวัดเนินพยอม สมบูรณ์
7. 11:48:40 น. เด็กชายธนภูมิ เพ็งพูน โรงเรียนสิริวัฒนา สมบูรณ์
8. 11:49:49 น. เด็กชายนันทิพัฒน์ พุ่มไพจิตร โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
9. 12:24:13 น. เด็กหญิงเอมพระพร เจนวิจิตรสกุล เสรีศึกษา สมบูรณ์
10. 12:45:44 น. เด็กหญิงอรณิชชา ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สมบูรณ์
11. 13:02:48 น. เด็กหญิงธนภรณ์​ ปิ่น​เกตุ​ โรงเรียน​บุ​รพ​รัตน์​วิทยาคาร​ สมบูรณ์
12. 13:16:52 น. เด็กชายนครินทร์ ทองแท่ง โรงเรียนจันทวิทยา สมบูรณ์
13. 13:32:20 น. เด็กชายปัญจณัธ เม่นรักษ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ไม่สมบูรณ์
14. 13:40:14 น. เด็กหญิงปาริชาติ มะโนสา โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สมบูรณ์
15. 13:47:44 น. เด็กหญิงปาริชาติ มะโนสา โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ ไม่สมบูรณ์
16. 14:37:08 น. เด็กหญิงอรวรรณ สารภูมี โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
17. 15:50:34 น. เด็กหญิงนฤมล สุขคุ้ม เทพประทาน สมบูรณ์