รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 08:52:01 น. เด็กหญิงหนึงฤทัย อินเท้ง อนุาลตะพานหิน (วังสำโรง) สมบูรณ์
2. 09:05:03 น. เด็กหญิงหทัยรัตน์ อินเท้ง อนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) สมบูรณ์
3. 10:03:50 น. นายภาณุเมศธ์ เสือคุ่ย โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
4. 10:15:45 น. นายนนทวัฒน์ ช่วงโพธิ์ โรงเรียนวัดคลองคูณ สมบูรณ์
5. 11:09:28 น. นางสาวจิราวรรณ สิทธิวงศ์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
6. 11:18:38 น. นางสาวขวัญใจ อิสสระ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
7. 11:38:30 น. นางสาววลัยพร ขุนพิลึก โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
8. 12:07:43 น. เด็กหญิงสุพรรณษา ขันทอง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
9. 12:18:09 น. นางสาวธนัญญา จันทะวงค์ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
10. 12:18:39 น. เด็กชายพัทธดนย์ โตจิตร โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
11. 12:32:24 น. นางสาวธนพร อ่างหิรัญ Hokota-Kita Junior High School JAPAN สมบูรณ์
12. 12:39:19 น. นางสาวปาณิสรา แซ่ตั้ง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
13. 13:07:09 น. นางสาวธนกมล ท้วมวงค์ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สมบูรณ์
14. 13:45:00 น. เด็กชายจตุภัทร เพ็ชรทอง โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สมบูรณ์
15. 14:11:29 น. นายอัครพนธ์ โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์