รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 09:05:39 น. เด็กหญิงทอมมี ทองมณี โรงเรียนเขารวก ไม่สมบูรณ์
2. 09:05:44 น. เด็กหญิงภคพร มณีจันทร์ อนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) สมบูรณ์
3. 09:18:55 น. เด็กชายเอกภวิษย์ กันสุข โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
4. 09:22:38 น. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา ศรีสายคำ โรงเรียนวัดเขาทราย สมบูรณ์
5. 09:29:15 น. เด็กชายธนาวุฒิ นวนคำ โรงเรียนเทพประทาน สมบูรณ์
6. 10:47:19 น. เด็กชายกานต์นทัศน์ ประดิษฐสุข โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
7. 11:09:47 น. เด็กหญิงปภาวรินทร์ เอี่ยแดง บัณฑิตศึกษาลัย สมบูรณ์
8. 11:31:24 น. เด็กชายกิตติพัฒน์ อ้นอารี โรงเรียนนรบุตรศึกษา สมบูรณ์
9. 13:55:12 น. เด็กชายปัญญาวุทธิ์ ทองคำ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สมบูรณ์
10. 14:29:05 น. เด็กหญิงนภาวรรณ ทองคุ่ย โรงเรียนวัดชัยศรี สมบูรณ์
11. 15:55:09 น. เด็กชายชัชพล มาสระ โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สมบูรณ์
12. 16:27:33 น. เด็กชายแทนคุ แก้วกันยา โรงเรียนวัดเขาทราย สมบูรณ์