รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เวลาสมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม สถานะการสมัคร
1. 09:04:04 น. นางสาวจิราพร ต่ายจันทร์ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สมบูรณ์
2. 09:22:59 น. นายพัฒรวิชญ์ นนทอง โรงเรียนตะพานหิน ไม่สมบูรณ์
3. 09:28:18 น. นายพัฒรวิชญ์ นนทอง โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
4. 09:33:23 น. นางสาวบุญธิชา ชับคะนาค โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
5. 09:40:33 น. นายชาคริต กันสุข โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
6. 10:15:00 น. นายอภินันท์ ทองมี โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
7. 11:36:36 น. นางสาวณัฐชยาน์ โกมลสวรรค์ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สมบูรณ์
8. 12:21:30 น. นายสรรพลักษณ์ โล่ห์คำ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
9. 12:26:43 น. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สอนราช โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
10. 12:57:32 น. เด็กชายก้องภพ สุขนิ่ม โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
11. 13:26:34 น. นางสาววริญญา วันศรี โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
12. 13:48:38 น. นายธนวัฒน์ เสริมศิริกาญจนา โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
13. 14:18:21 น. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สอนีาช โรงเรียนตะพานหิน ไม่สมบูรณ์
14. 14:20:51 น. นายนภัทร พามี โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
15. 14:31:38 น. นายทัศน์พล เลิศวรงค์สถิต โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์
16. 14:41:39 น. นางสาวพิชญาภา คงเป็นนิจ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สมบูรณ์
17. 14:46:21 น. นางสาวชนิดาภา สายตรง โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สมบูรณ์
18. 15:28:46 น. นางสาวอารยา ครุฑน่วม บางมูลนากภูมิวิทยาคม สมบูรณ์
19. 16:05:20 น. เด็กหญิงภัสราภรณ์ ทองอยู่ โรงเรียนตะพานหิน สมบูรณ์